Royal Velvet Cushion Cover By Cherish

A Royal Velvet Cushion Cover with Salli Work in Fuschia and Purple.